Bergvärme

Bergvärme är den dyraste formen av värmepumpslösning (sett till den initiala kostnaden) och är populärt framförallt i hus med större energibehov. Att borra långt ner i marken för att utvinna lagrad solenergi i berggrunden kostar, men det är väldigt effektivt och håller i många år. Samma borrhål kan återanvändas för utbyte av flera generationers bergvärmepumpar om installationen utförs på rätt sätt. I dessa fall är utbyte billigare än för en luft/vatten-pump. Fördelen med bergvärmepumpar är att temperaturen i berggrunden är stadig över hela året vilket innebär att effekten är hög över hela året. Detta kan jämföras med  en luftvärmepump vars effekt är beroende av temperaturen i utomhusluften, vilket innebär att effekten är som lägst när behovet är som störst. Men för att bergvärmepumpen förutsätter också att huset är beläget på en mark som består av rätt sorts bergarter. Olika bergarter har olika värmeledningsförmåga och grundvattenflödet ser olika ut beroende på vart i landet du bor, ibland är det till och med lokala skillnader. Värmeledningsförmågan i bergarterna avgör hur effektivt och lönsamt det är med en bergvärmepump. Besparingspotentialen med en bergvärmepump beror dels på tidigare uppvärmningssystem och dels på husets energiförbrukning men allt mellan 60-80% är att räkna med. Bergvärme är driftsäkert, underhållsfritt och miljövänligt. Det täcker hela husets värme- och varmvattenbehov och kan dessutom ge kyla på sommaren. Kylan får du genom att låta installera en kylmodul till värmepumpen eller välja en värmepump som har sådan inbyggd.

Hur fungerar en bergvärmepump?

Under en installation av en bergvärmepump borras normalt en till två borrhål, med 100-200 meters djup. Djupet på borrhålen bestäms av en mängd faktorer, bland annat på det geografiska läget, avståndet mellan mark och berggrund, bergarter och energibehov. Krävs mer än ett borrhål bör de förläggas med minst 20 meter mellan varandra för bästa effekt. Avståndet mellan mark och berggrund isoleras med foderrör.
Kollektorslangar förs ner i borrhålen och fylls med en vätska, en så kallad köldbärare. Vätskan som cirkulerar runt värms upp någon grad av berggrunden. Uppe i värmepumpen kommer köldbäraren i kontakt med förångaren vilket gör att det flyktiga köldmediet ångas upp. Ångan förs vidare in i kompressorn som komprimerar och hettar upp gasen till höga temperaturer. Därefter överförs värmen från kompressorn, genom en värmeväxlare ut till husets vattenburna värmesystem.

För alla vätska/vattenvärmepumpar krävs tillstånd från kommunen. Att få beviljat borrning för bergvärme kan vara svårt beroende på kommun och särskilt om du bor i ett vattenskyddsområde. Säkerställ att du har goda förutsättningar för en lönsam investering med en jordvärmepump och ta sedan hjälp av värmepumpsleverantören för att söka tillstånd.


Här kan du läsa en steg-för-steg guide över hur en installation av en bergvärmepump går till.


Vart passar en bergvärmepump bäst?

En bergvärmepump fungerar i stort sätt lika bra i hela Sverige. Medeltemperaturen i berggrunden varierar, men inte lika mycket som den gör i luften. Därför lämpar sig bergvärme bättre i norr än vad exempelvis en luft/vattenvärmepump gör även om det kräver djupare borrhål. Effekten på en bergvärmepump är hög och bör därför användas för hus med högre energibehov. På SGUs kartvisare över borrhål kan du få en uppfattning om hur vanligt bergvärme är där just du bor. 

Vad kostar en bergvärmepump?

Installationskostnaden för en bergvärmepump varierar kraftigt. Den beror på del på antalet borrhål som krävs och dels på djupet. Detta i sin tur bestäms av berggrunden där just du bor samt energibehovet för ditt hus. Desto djupare borrhål, desto större kostnad - både för borrning och isoleringsarbete. I grova drag landar en installation på mellan 110.000-195.000kr. Schablonbeloppet för arbetskostnaden är 35% av totalkostnaden, på vilken du sen drar av 30% i ROT-avdrag. Nedan ser du en ungefärlig prisuppskattning.


Uppvärmd yta    Storlek värmepump     Cirkapris före ROT  Cirkapris efter ROT   Driftskostnad/mån
90-130m²            4-7 kW  120 000-140 000 kr  105 000-125 000 kr             480 kr
130-170m²            7-9 kW  140 000-160 000 kr  125 000-145 000 kr             560 kr
170-210m²          9-11 kW  160 000-190 000 kr  145 000-170 000 kr             650 kr
210-250m²        11-14 kW  190 000-220 000 kr  170 000-195 000 kr             750 krSummering bergvärme:
  • Kräver ingen stor tomt
  • Hög verkningsgrad
  • Komfortkyla på sommaren
  • Ingen utomhusdel
  • Underhållsfri och driftsäker värme

  • Kräver tillstånd från kommun
  • Hög investeringskostnad
  • Kräver borrning