Miljövänlig uppvärmning

Det finns massvis med saker som vi som privatpersoner kan göra för att minska vårt klimatavtryck. Bland annat kan vi se över våra konsumtionsvanor, livsmedel som vi köper och hur vi reser - både med bil och med flyg. En annan viktig faktor är att se över hur vi förser vår bostad med värme och varmvatten. Uppvärmningen i hemmet har genom tiderna varit, men är fortfarande en stor miljöbov i samhället. Över 80% av en villas totala driftkostnader utgörs av uppvärmningskostnader vilket är en stor post. Klimatsmarta val när det kommer till uppvärmning ger således också stor effekt på miljön. Miljövänlig uppvärmning innebär att använda sig av ett resurs- och energieffektivt uppvärmningssystem som utnyttjar förnybar energi. Det kan vara energi direkt från solen (solceller eller solfångare), lagrad solenergi (i berg, jord eller vatten), vind- eller vattenkraft med även ved- eller pelletseldning bland annat. Men förutom att välja ett hållbart uppvärmningsalternativ krävs det också att värmesystemet är rätt dimensionerat efter husets förutsättningar och dess energibehov. Att byta från direktverkande el till vattenburen värme och exempelvis värmepump ger i regel störst skillnad i ditt klimatavtryck, men det finns desto mer åtgärder som du kan vidta om du vill minimera din klimatpåverkan ytterligare. 


Vilken värmekälla är mest miljövänlig?

Det finns idag en mängd olika uppvärmningslösningar som är skonsamma för miljön men också för plånboken. Värmepumparna av dess olika slag utgör några av dessa, men även pelletspannor eller pelletskaminer, vedpannor, fjärrvärme och solenergi anses vara bra och miljövänliga alternativ.

En värmepump dimensioneras vanligtvis för att täcka ca 90% av bostadens årliga värmebehovet. För att täcka 90% av värmebehovet krävs i regel en värmepump som klarar av ca 50% av hustes effektbehov. Dimensioneringen ser olika ut mellan olika installatörer och man ska därför alltid begära dimensionering och offerter från flera leverantörer för att konstatera vilken dimensionering och pump som ger mest besparing och således är bäst för miljön. I jämförelse med exemplevis fjärrvärme eller pelletsbrännare använder värmepumpen då relativt mycket el. Hur miljövänlig en värmepump är beror därför till stor del på hur denna el producerats. Till att börja med krävs rätt lösning för rätt hem. En luft/vattenvärmepump lämpar sig mindre bra i de nordligaste delarna av Sverige eftersom verkningsgraden på dessa pumpar avgörs av utomhustemperaturen. Här installeras fördelaktigt ved- eller pelletspannor alternativt en vätska/vattenvärmepump (jord-, sjö- eller bergvärmepump). Vidare har installationen och dimensionering stor betydelse när det gäller värmepumpens drift. En dåligt dimensionerad värmepump som inte är anpassad efter husets förutsättningar kommer dra mer el och blir således mindre miljövänlig. 


Hur jag kan göra min uppvärmning mer miljövänlig?

Även om du har använder dig av miljövänlig värme idag eller inte så finns det vissa enkla åtgärder som du som husägare kan vidta för att sänka dina uppvärmningskostnader och bli lite mer klimatsmart gällande uppvärmning. 

  1. Har du koll på hur välisolerad dig bostad är? Om inte, se över isoleringen i hemmet och särskilt kring fönster, dörrar, källarutrymmen, garageport och uppe på vinden (husets så kallade klimatskal) för att minska eventuella energiförluster. Bor du i en äldre bostad med gamla fönster kan du effektivisera din uppvärmning genom att byta till tätare fönster men ibland räcker det att täta eventuella springor.

  2. Det är lyxigt att kunna ha det varmt och gott hemma, men är det alltid nödvändigt? Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad sänker du kostnaderna för uppvärmning med ca 5%.

  3. Använder du äldre termostater för reglering av värmen? Då kan du tjäna på att byta ut dessa till ett centralt styr- och reglersystem vilket ger dig bättre styrning över värmen i huset. 

  4. Har du ett värmekälla i behov av underhåll? En del värmeanläggningar med tillhörande system är så gott som underhållsfria. Berg-, jord- och sjövärmepumpar är exempel på underhållsfri värme. Har du däremot en luftvärmepump kan den behöva underhåll och service för att upprätthålla en maximal verkningsgrad, medan eldningspannor kräver rengöring både av anläggning och skortsten för maximal effekt.

  5. Har du en värmepump idag? Värmepumpen täcker ungefär 70-90% av bostadens totala värmebehov. Det innebär att 10-30% av uppvärmningen fortfarande kommer från el. För att vara riktigt miljövänlig kan välja miljövänlig el från exempelvis vindkraftverk. På så vis blir din uppvärmning så gott som 100% miljövänlig.


Energimärkning och miljöpåverkan

När det gäller värmepumpar finns det en uppsjö av olika tillverkare och modeller i vitt skilda prisklasser. Utöver priset vill du gärna ha en hum om vad värmepumpen du köper har för effekt och påverkan på miljön. Genom att ha koll energimärkningar och mått för effekt och miljöpåverkan säkerställer du att du får en värmepump som lever upp till dina förväntningar.


Värmefaktor

Hur mycket värmeenergi som utvinns i förhållande till den mängd el som tillförs anges av värmepumpens värmefaktor, även kallad COP (coefficient of performance). Om värmepumpen har en värmefaktor på 3 innebär det att för varje enskild kWh el som värmepumpen använder utvinner den 3 kWh värme till huset. Ju högre värmefaktor desto bättre. För att jämföra olika värmepumpar brukat det så kallade SCOP-värdet (seasonal coefficient of performance) användas. Det är ett mer rättvist mått, framförallt gällande luftvärmepumparna (luft/luft- och luft/vattenvärmepumparna) eftersom deras värmefaktor varierar beroende på utomhustemperaturen. 

Värmepumpens miljöpåverkan

Hur stor miljöpåverkan som värmepumpen har beror huvudsakligen på driften, det vill säga hur mycket el som används för att hålla önskat inomhusklimat över året och i sin tur på vilken så kallad elmix du använder dig utav. Ju renare el, desto mindre påverkan på miljön. Utöver eldriften räknas även tillverkningen av värmepumpen, installationen och senare även skrotningen in i totalkalkylen över värmepumpens miljövänlighet. När det gäller tillverkningen av en värmepump förekommer i vissa fall användning av metaller som kan belasta miljön och vid skrotning handlar det om mängden material som kan återvinnas. Vid installationen av exempelvis en bergvärmepump förekommer omfattande borrning i berggrunden vilket kräver kraftfulla borrar som i sin tur drivs på mer eller mindre miljövänligt bränsle.

Köldmediet som cirkulerar inuti värmepumpar slutna krets innehåller i de flesta fall flourerande växthusgaser (med förkortningen HFC) vilket vid felhantering kan läcka ut och påverka såväl ozonlagret och växthuseffekten (läs mer om F-gas här). I värmepumpen finns dessutom ett köldmedium. På vår svenska marknad finns där inget köldmedium som påverkar ozonlagret, däremot kan skrotning eller eventuellt läckage av denna gas ha en minimal påverkan på växthuseffekten. Av denna anledning ska installation, service/ reparation, läckagekontroll samt återvinning (avtappning) alltid utföras av certifierad installatör. 

Energimärkningen

Energimärkningen för uppvärmning representeras på en skala på G till A+++ vilket är den mest energieffektiva klassificeringen. Värmepumpens effektklass gällande varmvatten representeras på en skala mellan G-A där A är effektivast. 

Utöver energiklassen kan du även utläsa information värmepumpens effekt i kW. En värmepump med hög effekt klarar av att producera mer värme, detta innebär dock inte nödvändigtvis större besparing eftersom effekt och besparing avgörs av hur väl värmepumpens effekt matchar bostadens energibehov. På energimärkningen sitter även en karta över Europa som är uppdelad i 3 blå nyanser vilka representerar olika klimatzoner. Värmepumpens effekt är beroende av utomhustemperaturen och varierar alltså beroende på vart den installeras.

Energimärkningen låter dig även veta vilken ljudnivå värmepumpens delar ger ifrån sig. Beroende på vart värmepumpens placeras är detta av olika betydelse men generellt är det eftertraktat med en tystgående värmepump. Om du jämför mellan värmepumpar och detta är av vikt för dig bör du veta att skillnaden på 10 decibel uppfattas dubbelt så högt, medan ett par decibels skillnad inte kan uppfattas bara med örat.


Räkna ut miljöpåverkan

Genom att ange din information kan du få reda på det årliga utsläppet för de olika typerna av värmeanläggning. Med korrekt information om din fastighet kan du se vilken värmepump och värmeanläggning som ger lägst klimatpåverkan. Informationen är hämtad från SKVP.se. Klicka på bilden så kommer du till uträkningen där du kan se vilken värmepumpstyp som är bäst för miljön där du bor.