Gaspanna

Att värma med gas är i Sverige inte särskilt vanligt, endast 20.000 svenska hem använder sig av gasuppvärmning med antingen stadsgas eller naturgas. Den gas som förbränns för att frigöra energi är en form av fossila bränslen. Att använda gaspanna är dock mycket bättre än oljepannor eftersom gasen som används (ofta naturgas) är det mest miljövänliga fossila bränslet. Gaspannan är i förhållande till andra fossila bränslen kostnadseffektivt för uppvärmning av såväl inomhusklimatet och tappvattnet. Även om de gaser som idag till största del är fossila bränslen så utvecklas ständigt ny teknik för bästa energiutvinning från förnyelsebar gas (biogas).

Idag säljs och installeras främst så kallade kondenserande gaspannor, vilka har en mycket hög verkningsgrad. Genom att utvinna energin ur rökgasen från gasförbränningen uppgår verkningsgraden till närmare 100%. Det innebär att nästan all energi som används för att elda upp gasen utvinns i form av värmeenergi. Detta kan jämföras med värmepumpens verkningsgrad som kan uppgå till 500%. Med en kondenserande gaspanna minskar du energiförbukningen med 20-30% jämfört med en vanlig gaspanna.


Hur fungerar en gaspanna?

Gasen distribueras via ett bostadsområdes gasnät. Vid eldning av gas i en kondenserande gaspanna eldas exempelvis naturgasen i en förbränningskammare. Värmen från förbränningen värmer upp vattnet i beredaren som sedan leds vidare ut i bostadens vattenledningar för tappvatten och via vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme för att värma inomhusluften. Ångan som avges från gasförbränningen kyls ner i en värmeväxlare och eftersom den kondenserar under 56 grader utvinns mer värmeenergi ur denna rökgas vilken leds tillbaka och används för uppvärmning. Av denna anledning närmar sig verkningsgraden på kondenserande gaspannor 100% (ett mått på det övre värmevärdet). Värmepannor som inte använder den moderna konderseringstekniken mäts med det undre värmevärdet, det vill säga den energi som kan utvinnas endast genom förbränningen. Det undre värmevärdet mäter således bara en del av gasens totala energiinnehåll eftersom den missar energin i rökgasen.

För att kunna installera en gaspanna krävs det att du är ansluten till ett gasnätverk. För detta behöver du göra en intresseanmälan hos ditt energibolag som i sin tur måste undersöka dina förutsättningar för att installera en gaspanna, det är en process som omfattar flera steg och kan ta tid.


Vart passar en gaspanna bäst?

Gaspannor är som sagt inte jättevanligt i Sverige. Desto vanligare är det i grannlandet Danmark där ca 330.000 bostäder använder gaseldning som uppvärmningsform. För att installera en gaspanna krävs att din bostad har ett vattenburet system, en gasledning för upphämtning av gas från gasnätet samt en avgaskanal godkänd för gaseldning. Gaspannan fungerar bra oavsett vart i landet du bor eftersom den inte är beroende på temperatur i utomhusluft, marken, berggrunden eller sjöbotten som exempelvis värmepumpen. Men man ska komma ihåg att det är en begränsad resurs med varierande priser och även om utsläppen är minimala så finns det mer miljövänliga alternativ att välja på idag.


Vad kostar en gaspanna?

Priset är en av anledningarna till varför somliga väljer att installera en gaspanna. Det är en kostnadseffektiv uppvärmningsform som använder ett mindre miljöskadligt bränsle. En installation av gaspanna, inklusive bortforsling av den gamla brukar ligga kring 55.000-60.000kr. Om företaget utför totalentreprenad till fast pris går det att räkna ut arbetskostnaden enligt schablon. Schablonbeloppet för installation av gaspanna ligger på 24% (inklusive kostnaden för gaspannan).Summering gaspanna:

  • Kostnadseffektiv med hög verkningsgrad
  • Billigare installation
  • Snällare mot miljön än exempelvis olja
  • Driftsäker och effektiv (värmer upp snabbt)
  • Går att komplettera med annan uppvärmning, exempelvis solvärme eller värmepumpar

  • Idag används mestadels fossilt bränsle, begränsad resurs
  • Varierande priser för gas (dyrt jämfört med värmepumpen som hämtar gratisenergi)
  • Kräver gasledning, avgasledning för gaseldning, skorsten och ett vattenburet system
  • Bidrar till koldioxid utsläpp och andra miljöfarliga ämnen