Fjärrvärme

Till skillnad från andra uppvärmningsformer så säger fjärrvärme ingenting om hur värmen produceras, utan bara att det kommer från en “fjärran” destination, ett centralt fjärrvärmeverk. Fjärrvärme är vanligt i storstäder och tätbebyggda områden. Detta beror främst på att avståndet på ledningarna mellan fjärrvärmeverket och bostaden är avgörande för effekten. 

Fjärrvärme kom till som en lösning för renare luft i städerna. Efter andra världskriget lämnade många landsbygden och bosatte sig istället i städerna. Behovet av värme och el ökade kraftigt och för att inte riskera att värme och el skulle bli en bristvara krävdes nya metoder för att producera större mängder värme och el för de växande städerna. Resultatet av detta blev fjärrvärme. Att centrera all uppvärmning till ett enda ställe, istället för att låta varje hushåll elda med en egen panna bidrog till en betydligt renare luft. Idag är fjärrvärme en mycket vanlig uppvärmningsform. I flerfamiljshus står fjärrvärme för ca 90% och sett till alla bostäder och lokaler runt om i Sverige står fjärrvärme för 50% av el- och värmedistributionen.


Hur fungerar fjärrvärme?

Hur exakt värmen skapas på ett fjärrvärmeverk och hur miljövänligt det är varierar mellan olika energiaktörer. Fjärrvärme produceras nämligen genom en förbränningsprocess av bland annat matavfall, biobränsle och restprodukter från skogssavverkning men även naturgas, kol och olja med större påverkan på miljön. För att säkerställa att du använder miljövänlig fjärrvärme kan du undersöka hur just ditt elbolag producerar och arbetar med utveckling kring fjärrvärme. 

Under förbränningsprocessen bildas en stor mängd ånga som passerar fjärrvärmeanläggningen turbin och skapar el. Restvärmen används för att värma upp fjärrvärmevattnet som sedan leds ut under marken i välisolerade rör. Varje anslutet hushåll erhåller värme ur fjärrvärmevattnet som passerar, detta görs möjligt med hjälp av en värmeväxlare i bostadens fjärrvärmecentral. Här överförs värme från det upphettade vattnet i fjärrvärmeledningen till husets vattenburna system som levererar varmt tappvatten och värme till radiatorer. Vanligtvis finns det en ackumulator någonstans i fjärrvärmenätet där värme kan lagras under kortare perioder, detta för att hålla en jämnare produktion och minimera effekttoppar.

Funderar du på fjärrvärme? För att se om du har möjligheten att ansluta dig till ett fjärrvärmeverk måste du kontakta fjärrvärmeleverantören på din ort. Fjärrvärmeleverantörerna har ett naturligt monopol över de ledningar som går ut i specifika områden. Detta är en av anledningarna till varför det är svårt som konsument att påverka omkostnaderna för fjärrvärme.


Vart passar fjärrvärme bäst?

Fjärrvärme är sällan ekonomiskt försvarbart om du bor på glesbygden med långt ifrån närmaste fjärrvärmeverk, dels för att effekt går förloras och dels för att anslutningskostnaden med nedgrävning av ledningar blir för stora. Om du däremot bor centralt, i storstaden eller i ett tätbebyggt område kan du undersöka vilken den lokala fjärrvärmeleverantören är och anmäla ditt intresse. Fjärrvärme effektivt och bekvämt men omkostnaderna varierar vilket inte alla uppskattar. För den som vill ha bättre kontroll över sina uppvärmningskostnader är en egen komplett värmekälla likt värmepumpen att föredra. Men för den som önskar smidig och effektiv värme är fjärrvärmen ett mycket uppskattat alternativ.

Vad kostar fjärrvärme?

Kostnaden för att installera fjärrvärme är dels för anslutningen till fjärrvärmeverket och dels för installationen av fjärrvärmecentralen och värmeväxlare i ditt hem. Ett ca pris för en komplett installation med anslutning till fjärrvärmeverk brukar landa på runt 70.000kr. Dessutom finns möjligheten att utnyttja ROT-avdraget som täcker 30% av arbetskostnaden för din fjärrvärmeinstallation.Summering fjärrvärme:

  • Tryggt och enkelt, systemet sköter sig själv och leverantören ansvarar för fel på ledningar
  • Leveranssäkert, varmvattnet "tar inte slut" som det annars kan göra efter flera duschar
  • Resurseffektivt och miljövänligt (förnybar- och återvunnen energi)
  • Installationen tar liten plats

  • Finns inte tillgängligt överallt
  • Varierande priser
  • Fjärrvärmeleverantören har monopol och styr prissättningen