Vätska/vattenvärmepump

En vätska/vattenvärmepump utvinner värme genom att transportera lagrad solenergi från berggrunden, marken eller på sjöbotten genom en vätska till värmepumpen. Väl i värmepumpen extraheras värmen och överförs till det vattenburna systemet för uppvärmning av tappvatten och el-radiatorer. Vätskan som används har många namn men är i stort sätt alltid samma blandning vatten och etanol eller etylenglykol - en frysskyddad vätska. Brinevätska kallas även köldbärarvätska eller kollektorvätska. Denna vätska cirkulerar runt i anläggningen kollektorslang. Jord-, berg-, och sjövärmepumpen bygger alla på denna princip bara det att dem hämtar energin via kollektorslangen från olika ställen. Vätska/vattenvärmepump är således ett samlingsnamn för dessa tre typer av värmepumpar. Gemensamt för denna kategori av värmepumpar är att de har låga driftkostnader och en högre värmeeffekt än andra värmepumpar. Detta innebär att dem försörjer en större del av bostadens totala energibehov och förbrukar alltså mindre el än exempelvis luft/vattenvärmepumpen. Låga driftkostnader i kombination med större effektbehov innebär i regel större besparingar. Med en vätska/vattenvärmepump kan du minska dina uppvärmningskostnader med 60-80% om du tidigare värmt upp med direktel. 

Hur fungerar en vätska/vattenvärmepump?

Även om vätska/vatten är ett samlingsnamn för ovan nämna värmepumpar så är det i stort sätt samma typ av värmepump som används. Den stora skillnaden är vart och hur kollektorslangen placering för att hämta upp den lagrade solenergin. En jordvärmepump hämtar sin energi från marken, genom att en 400-600m lång kollektorslang grävs ner på ca 1m djup på tomten (tillräckligt långt ner för att inte förfrysa under vintern). Det kan låta föga förvånande att det skulle finnas värme att utvinna en meter ner i marken, men den generella principen för värmepumpar bygger på temperaturskillnaden och det behöver inte vara mycket. En bergvärmepump hämtar lagrad solenergi från djupa borrhål ner i "berget" (egentligen berggrunden eller grundvattnet). Olika bergarter leder värme olika bra men alla lagrar solenergi. I ett eller flera djupa borrhål sänkt en motsvarande kollektorslang ner för att pumpa runt kollektorvätskan som transporterar värmeenergi till värmepumpen. Sjövärmepumpens kollektorslang sänks ner till botten med hjälp av tyngder. Köldbärarvätskan pumpas runt i systemet och hämtar upp energi lagrad i sjöbotten.

Utöver vart de utvinner sin energi ifrån så fungerar vätska/vattenvärmepumpen likadant. Köldbärarvätskan i kollektorslangen värms upp någon enhet och anländer till värmepumpens förångare. Inuti förångaren cirkulerar ett flyktigt köldmedium i en sluten krets. När energin tillförs från köldbärarvätskan förångas mediet och passerar in i värmepumpens hjärta - kompressorn. Här höjs trycket vilket även påverkar temperatursen på det gasformiga köldmediet till omkring 100 grader. Tryckförhållandet påverkar även köldmediets kokpunkt vilket leder till att  köldmediet övergår från gasform till flytandet form (det kondenserar) och avger en stor mängd värme - detta steg sker i kondensorn (även kallad värmeväxlaren). Det är denna värme som i sin tur används för att värme upp bostaden inomhusklimat och tappvatten. Alla vätska/vattenvärmepumpar är beroende av ett vattenburet värmesystem, det är till detta system som värmeväxlaren överför värmen från kondensationen. När köldmediet kommer till expansionsventilen minskar trycket vilket kyler ner det ytterligare. Köldmediet har nu återigen rätt förutsättningar för att absorbera värme som kommer via kollektorslangen.


Vart passar vätska/vattenvärmepumpen bäst?

Generellt sätt kan man säga att en vätska/vattenlösning passar bäst i hus med större energibehov. I och med att effektbehovet är så högt med dessa pumpar vore det onödigt att investera i en installation om energibehovet var relativt lågt. Sen gäller självklart olika förutsättningar för jord-, berg-, och sjövärmepumpen. Den sistnämnda förutsätter att din bostad ligger i nära anslutning till en sjö eller ett vattendrag som är tillräckligt stor för att lagra rätt mängd energi. Jordvärmepumpen förutsätter att du har en större tomt och bergvärmepumpen förutsätter att bergarterna under marken där du bor har en god värmeledningsförmåga. Dessutom kräver samtliga installationer för vätska/vatten att du som konsument ansöker om tillstånd och blir beviljad dessa ingrepp på tomt och mark i din omgivning.


Läs mer om olika vätska/vattenlösningar: