Installation bergvärmepump

Värdet i att installerar en bergvärmepump är stor om du har rätt förutsättningar. Trots den höga investeringskostnaden så är bergvärmepumpen en av de mest energieffektiva uppvärmningsmetoderna i värmepumpskategorin. Med en bergvärmepump kan du spara mellan 50-70% av dina uppvärmningskostnader om du byter från elpanna eller direktverkande el. Bergvärmepumpen kräver ett vattenburet system för att transportera värme som går ut i vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme och från
varmvattenberedare till tappvattnet.

Steg1

Söka tillstånd

För värmepumpsinstallationer som kräver större ingrepp på tomt krävs tillstånd från kommunen. Innan installationen av din bergvärmepump drar igång behöver du skicka in en ansökan till kommunen där du måste bli godkänd att borra de 100-200m djupa hålen. Beroende på kommun är handläggningstiden för dessa ärende olika långa, därför bör anmälan skickas in innan planeringen av installationen sätter fart.

Steg 2

Förberedelser på tomt

Får du godkänt att borra på tomten är det dags att förbereda för borr-riggen. För att borrmaskinen ska kunna komma till krävs ett tillräckligt stort utrymme för maskinen att ta sig fram. Om inte borrfirman själva erbjuder sig att lägga ut markskydd är detta att rekommendera eftersom skadegörelse på tomt annars är svåra att undvika.

Steg 3

Borrning

Beroende på husets uppvärmningsbehov och storlek samt berggrundens värmeledning-förmåga krävs olika djup på borrhålen. Ett borrhåll på mellan 100-200m kan räcka, men ibland krävs ytterligare ett borrhål som då ska placeras med 20m distans. Beroende på energikalkylen som görs under rådgivningen är detta redan planerat. Det är även viktigt att borrhålens position märks ut ordentligt.

Steg4

Installation under marken

När hålet eller hålen är borrade sätter man in foderrör, vilket är sammansvetsade stålrör som är fodrade från berggrund till markytan. Detta görs för att förhindra jordras och stänga ute vatten. När den så kallade energibrunnen är på plats sänker man ner kollektorslingan. Efter att all borrutrustning forslats bort grävs ett förläggningsdike för kollektorslangarna mellan borrhålet och fastigheten. Detta görs på minst 0.5m djup och ska märkas ut. Detta är ett arbete som man kan avtala med installatören om att få utfört, men om du gör det själv - se till att du har koll på vart rör och vattenledningarna är placerade.

Steg 5

Demontering

Vem som ska demontera och schakta bort det gamla värmesystemet beror på avtal. Se därför till att ta diskussionen med aktuell installatörsfirma om detta ingår i priset eller om dem tar ut en extra avgift och låt dem veta om du tar på dig arbetet själv. När den gamla värmeanläggningen är borttagen och utrymmet undanstädat, kan installationen av din bergvärmepump påbörjas.

Steg 6

Montering av bergvärmepump

Din nya bergvärmepump ställs på plats och kollektorslangarna från borrdjupet som är förlagda under marken i trädgården, monteras ihop med värmepumpen. I de fall bergvärmepumpen placeras på samma ställe som den gamla anläggningen kan vanligtvis de tidigare hålen i fasaden användas (om inte görs nya hål efter utvald placering). Viktigt att tänka på då är att välja en isolerad placering eftersom bergvärmepumpar tenderar att låta. I detta stadie kopplas bergvärmepumpen ihop med husets vattenburna system och anläggningen elpatron används för att börjar förbereda värme och varmvatten inför uppstart.

Steg7

Påfyllning och avluftning

När anslutningarna är på plats fylls kollektorslangen med brinevätska, en frostskyddad vätska även kallad kollektorvätska. Brinevätskan pumpas runt i systemet några timmar för att förebygga luftfickor som annars hindrar värmen från att ledas effektivt.

Steg 8

Elen kopplas på

När systemet är komplett tar elmontören över för att installera de givare som anläggningen kräver och ansluter sedan bergvärmepumpen till husets elcentral. Anläggningen är nu färdiginstallerad och sätts i drift.

Steg 9

Kontroll och instruktion

Avslutningsvis sker en noggrann kontroll över hela installationsarbetet och bergvärmepumpens funktion. Installatören instruerar dig i hur du använder och tar hand om din nya värmeanläggning. Du bör även få information om hur du går tillväga vid el- eller driftavbrott samt om brienvätskan skulle börja läcka. I det avslutande stadiet är det också viktigt att du, tillsammans med installatör fyller i garanti- och försäkringspapper och registrerar bergvärmepumpen ordentligt.