Installation jordvärmepump

En jordvärmepump är en av de mest energieffektiva värmepumpslösningarna. Jordvärmepumpen förutsätter ett vattenburet system för att sprida värme i huset och kräver en större tomtyta för att hämta upp rätt mängd energi ur markytan. Beroende på husets unika förutsättningarna och tidigare uppvärmningsform kan du spara uppemot 70% med en jordvärmepump. Störst blir besparingen för den som byter från uppvärmning med elpanna eller direktverkande el. Jordvärmepumpen är en underhållsfri
värmeanläggning med en väldigt lång livslängd.

Steg1

Söka tillstånd

För installation av en jordvärmepump, med stor åverkan på tomt, krävs vanligen tillstånd från kommun. Innan du fortgår planeringen av din jordvärmepumpsinstallation bör du säkerställa att kommunen godkänner det stora grävningsarbetet som krävs.

Steg 2

Nedgrävning kollektorslang

Husets uppvärmningsbehov och storlek avgör hur mycket nedgrävd kollektorslang som behövs för att hämta upp rätt mängd energi. Vanligtvis utgörs slingan av 200-600m slang vilket kräver ungefär samma antal kvadratmeter i fri tomtyta. Detta är ett stort arbete som tar tid, uppemot två dagar. Slangen grävs, alternativt plöjd ner på minst 1m djup för att hindra förfrysning under vinterhalvåret och ska placeras med minst 1m mellanrum. Kom även ihåg att marken där kollektor-slangen grävs ner inte går att bygga på. Se till att kartlägga dess placering för att förhindra framtida skador.

Steg 3

Demontering

När kollektorslangen är på plats är det dags att börja demontera ditt tidigare uppvämningssystem. Detta kan normalt installationsfirman erbjuda sig att göra, antingen gratis eller till en extra avgift. När den tidigare anläggningen är bortplockad och omgivningen undanröjd, är det dags att bära in jordvärmepumpen.

Steg4

Montering av jordvärmepump

Beroende på om samma placering för tidigare värmeanläggning ska användas, kan man återanvända de gamla hålen i fasaden för att leda de nedgrävda kollektorslangarna in till jordvärmepumpen. I detta stadie kopplas jordvärmepumpen till husets vattenburna system och tack vare anläggningens elpatron kan jordvärmepumpen börja förbereda ny värme och varmvatten även när installationen inte är fulländad.

Steg 5

Påfyllning och avluftning

När anslutningarna är på plats fylls kollektorslangen upp med brinevätska, även kallad kollektorvätska som är en frysskyddad vätska med vilken energin från marken transporteras. Väskan pumpas runt i systemet några timmar för att få bort eventuella luftfickor som annars försämrar systemets förmåga att leda värme.

Steg 6

Elen kopplas på

Systemet är i sin ordning och elmontören kan nu installera de givare som anläggningen kräver innan han kopplar jordvärmepumpen till husets elcentral. När elen är ansluten är din nya värmeanläggning redo att sättas i drift.

Steg7

Kontroll och instruktion

Avslutningsvis ska alltid en grundlig kontroll av installationen och värmepumpens funktions genomföras. Som kund får du instruktioner i hur din jordvärmepump fungerar och hur du tar hand om den, även om en jordvärmepump i stort sett underhållsfri. Du vill även ha information om hur du går tillväga vid el- och driftavbrott eller om brinevätskan skulle börja läcka. Du bör tillsammans med installatören registrera din jordvärmepump samt fylla i garanti- och försäkringspapper för denna innan ni skiljs åt.